Onze school is er voor kinderen die binnen het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en waarbij het welbevinden in het geding is. Het kan hierbij gaan om leerproblemen op het gebied van lezen of rekenen, maar er kan ook sprake zijn van een beperkte intelligentie of sociaal-emotionele problematiek (bijvoorbeeld ten gevolge van trauma). 

Om al onze leerlingen goed te kunnen begeleiden, wordt het onderwijs binnen onze school zodanig ingericht dat alle leerlingen optimaal kunnen leren én ontwikkelen. De nadruk wordt steeds gelegd op de mogelijkheden die de leerlingen hebben, dus met andere woorden wat de leerlingen wél kunnen. Door onze uitgebreide zorgstructuur waarin docenten, specialisten en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, kunst en muziek nauw samenwerken, kan ieder kind de eigen talenten ontwikkelen en tot bloei laten komen. 

Op onze school wordt dezelfde stof aangeboden als op een reguliere basisschool. De wijze waarop wij de stof aanbieden is echter aangepast aan de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind. Het reken- , lees- en spellingsonderwijs wordt aangeboden in niveaugroepen en wordt vanaf niveaugroep 4 m.b.v. Snappet (een vorm van adaptief onderwijs waarbij het tablet of chromebook dient als interactieve vervanging van (werk)boeken) aangeboden. Naast het werken met computers, chromebooks en tablets heeft iedere groep een smartbord. 

Het meten van kwaliteit binnen een school voor speciaal (basis) onderwijs is helaas wat lastiger dan op een reguliere basisschool. Toch wordt ook van onze school verwacht dat we onderwijs van hoge kwaliteit bieden. Uiteraard hebben wij voldoende manieren om onze onderwijskwaliteit op een juiste manier te kunnen meten en te verantwoorden en doen wij iedere schooldag weer met veel plezier ons uiterste best om het hoogst haalbare te bereiken!

U kunt in ons schoolplan 2019-2023 onze plannen voor de komende 4 jaar lezen. Op de website van Scholen op de Kaart treft u eveneens informatie over onze school.