Leerlingen komen naar school om zich te ontwikkelen. Een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling is sociale veiligheid d.w.z. de ruimte krijgen je zelf te kunnen en mogen zijn. Onze school is een plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Tijdens dit kennismaken willen wij de leerlingen zoveel mogelijk ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om op te groeien tot een kansrijk burger. Om de verbinding en het gevoel van veiligheid binnen de school, de groepen en de leerlingen te versterken zetten wij eveneens de volgende activiteiten in:

Maandsluiting en vieringen

Kamp

Rots en Water training 

Speltherapie: Indien (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.

Kindgesprekken: Gedurende een schooljaar zijn er twee periodes waarin leerkrachten met de leerlingen uit de eigen groep een Kindgesprek voeren. Met behulp van dit gesprek wordt er samen met de leerling op basis van eigen wensen, voorkeuren en talenten, vorm en inhoud gegeven aan de gewenste leerdoelen, de leeromgeving en ondersteuningsbehoefte voor de komende periode

Leerlingenraad: Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is hierbij van groot belang. Ook voor onze medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed doen als zij zich veilig voelen. Ook ouders/verzorgers moeten zich veilig kunnen voelen binnen onze school. Hiertoe voeren wij een veiligheidsbeleid welke gericht is op zowel de fysieke als sociale veiligheid van leerlingen, ouders/verzorgers én medewerkers.