De procedure en het advies voor het Voortgezet Onderwijs (De BOVO-procedure)

In het schooljaar dat een kind 12 wordt of aan het begin van het schooljaar een DL van 50 maanden heeft, wordt een keuze gemaakt of dat kind een potentiële schoolverlater is. De ouders van deze kinderen krijgen in de tweede week van september voorlichting over de procedure die wij volgen om kinderen te selecteren die potentieel de school gaan verlaten.

Vooraf 

 1. Zolang een kind op De Pastoor van Ars zit doet het mee aan de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem (zie toetskalender hoofdstuk 12).
 2. Vanaf de start op onze school wordt er op het ontwikkelperspectief een ‘voorlopig uitstroomniveau’ vermeld.
 3. Dit ‘voorlopige uitstroomniveau’ wordt vastgesteld door huidige groepsleerkracht, intern begeleider en directie. Deze indicatie van het uitstroomniveau is onze mening over de mogelijkheden van de leerling op dat moment. Deze mening is opgebouwd uit verschillende aspecten, zoals werkhouding, motivatie, toets-scores, ervaringen in de groep enz.

In de schoolverlatersgroep

 1. Op 11 november organiseren we een informatieavond voor de ouders van de potentiële schoolverlaters.
 2. Wanneer de school aan het begin van het schooljaar behoefte heeft aan extra informatie over een leer-ling, zal in overleg met de ouders besloten worden om een extra toets af te nemen.
 3. Bij alle potentiële schoolverlaters nemen we op dinsdag 25 september het Drempelonderzoek af. Deze toets geeft extra informatie over de cognitieve vaardigheden van de individuele leerlingen op 5 gebie-den: Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Spelling en Woordenschat.
 4. Leerlingen waarvan wij, na afname van het Drempelonderzoek, denken dat zij wellicht in aanmerking kunnen komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO ), doen, indien dit noodzakelijk wordt geacht en nadat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, mee aan de NIO-toets. De NIO-toets geeft een beeld van de intellectuele vermogens van een leerling. De NIO-toets wordt afgenomen in oktober of november.
 5. Tijdens de adviesgesprekken in december, wordt het voorlopig schooladvies gegeven en door de leer-kracht in het gesprek toegelicht. U ontvangt hierbij ook een scholenlijst, van alle VO-scholen, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende VO-school. Het voorlopig advies VO, is gebaseerd op de volgende onderdelen: het Leerling-Volg-Systeem (Cito- toetsen), de Drempeltoets, de bevindingen van de groepsleerkracht én van de leerkracht van de vorige leerkracht(en), de resultaten in de huidige groep, gedrag en werkhouding.
 6. Het advies wordt bepaald in overleg met de volgende medewerkers: de huidige leerkracht(en), de in-tern begeleider en de directie, indien gewenst sluit de leerkracht(en) van een vorige groep aan. De hui-dige leerkracht(en) heeft een belangrijke rol in dit proces, gezien de ervaringen in de groep, de intern begeleider bewaakt de doorgaande lijn, uiteindelijk is de directeur eindverantwoordelijk voor alle gege-ven adviezen.
 7. De leerkracht(en), intern begeleider en directie ondersteunen ouders desgewenst graag bij het zoeken naar een passende school. U kunt met vragen hierover altijd terecht bij de genoemde medewerkers.
 8. Er wordt een informatieavond georganiseerd op donderdag 22 november, waarop de ouders én leer-lingen van de potentiële schoolverlaters alle informatie ontvangen over aanmelding en toelatingsproce-dures van het Voortgezet Onderwijs. Op deze avond zullen verschillende afgevaardigden van VO-scholen aanwezig zijn om hun school te afficheren.
 9. Uiterlijk begin februari krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. U wordt op school uitgenodigd om samen met uw zoon of dochter dit advies te bespreken. Leerlingen met een advies voor Praktijkon-derwijs (PrO) krijgen uiterlijk 25 januari het definitieve advies.
 10. Met het adviesformulier, met daarop een unieke code, kunt u zich van vanaf 26 januari (Praktijkonder-wijs) en 9 t/m 22 februari (overige niveaus) aanmelden bij de VO-school van uw eerste keuze. U levert hier het adviesformulier in, waarop u ook de scholen van tweede tot bv. 5 keuze heeft aangegeven.
 11. De school waarop u uw kind aanmeldt zorgt voor de registratie van uw keuzes.
 12. De benodigde informatie over uw kind wordt door onze school op digitale wijze via een Onderwijskundig Rapport (OKR) aan de VO-school aangeleverd. Voordat wij de informatie over kunnen dragen krijgt u, aansluitend aan het adviesgesprek, inzage in dit OKR, zodat u hiermee kunt instemmen. U heeft desge-wenst ook de mogelijkheid om uw eigen visie toe te voegen aan dit document. Het gegeven advies maakt onderdeel uit van het OKR. De VO-school heeft pas inzage in de documenten van uw kind, wan-neer u uw kind op de school heeft aangemeld. Bij specifieke vragen over een kind neemt de VO-school contact op met De Pastoor van Arsschool. Wij geven in elk OKR aan dat wij een warme overdracht ge-wenst achten.
 13. Op 4 april ontvangt u bericht over de plaatsing van uw kind. Indien u dit in het OKR heeft aangegeven ontvangt u dit bericht via e-mail.
 14. In de loop van het jaar gaan de kinderen onder schooltijd een aantal keren op bezoek bij scholen voor Voortgezet Onderwijs om hier de sfeer te proeven.
 15. SBO Pastoor van Ars onderhoudt warme contacten met een aantal VO-scholen die van belang zijn voor de doorstroom van het overgrote deel van onze leerlingen, zoals het College St Paul, het Wellant College Madestein, Maris Kijkduin en Praktijkschool de Poort. Er is, naast het reguliere BOVO-overleg, regelmatig contact tussen de leerkrachten van de schoolverlaters en de medewerkers van VO-scholen met betrekking de plaatsing of ontwikkeling van (oud) leerlingen van SBO Pastoor van Ars.