Wat doet de MR?

Ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt in een goed opvoedingsklimaat. Voor ouders en leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Om deze rechtspositie veilig te stellen heeft de wetgever bepaald dat de school een Medezeggenschapsraad moet hebben.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeelsleden. Onze MR bestaat op dit moment uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de MR vergaderen zes keer per jaar (data staan op de website van de school). De Oudergeleding laat zich voeden door haar achterban, dit zijn de ouders en de leden van de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het team (onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden), bijvoorbeeld tijdens de teamvergaderingen.

Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk belangrijk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

De MR streeft ernaar om ouders zoveel mogelijk te informeren via de (vastgestelde) notulen van de vergaderingen en berichten in de Nieuwsbrief. Beide kunt u terugvinden op de website van de Pastoor van Arsschool.  

Contact met de MR?

Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? U kunt de MR eenvoudig bereiken door hen te mailen via mr.pastoorvanarsschool@gmail.com. Vermeld in uw mail uw telefoonnummer, zodat de MR contact met u kan opnemen. Wilt u meedenken over schoolbeleid neem dan contact op met de Medezeggenschapsraad. Het emailadres van de MR vindt u tevens op onze website en op onze activiteitenplanner.

Data MR-vergaderingen 2018-2019 SBO Pastoor van Ars

Vergadering 19:00 – 21:00

Maandag 10 september
Maandag 19 november
Maandag 28 januari
Maandag 18 maart
Maandag 20 mei
Maandag 1 juli

De bijeenkomsten zijn openbaar en u bent als ouder/verzorger van harte welkom om bij een vergadering aanwezig te zijn. De vergaderingen vinden allen plaats in de teamkamer van onze school (start 19.00 uur).

 

Notulen:

notulen 25 juni 2018

notulen 10 september 2018

notulen 3 december 2018

notulen 28 januari 2019

notulen april 2019