Multi disciplinair overleg (MDO)

Het aanvragen, begeleiden en evalueren van zorg wordt door het MDO geïnitieerd. De intern begeleider speelt hierin een centrale rol. Als er uit de groepsbespreking of tussentijds overleg tussen intern begeleider en groepsleerkracht een probleem of knelpunt naar voren komt met betrekking tot de ontwikkeling van een leerling of de omgeving van een leerling, kan dat probleem worden voorgelegd aan het MDO.

Deze commissie heeft een vaste samenstelling en bestaat uit de maatschappelijke deskundige van onze school, de schoolarts, een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg, de orthopedagoog, de interne begeleider en de directeur. De leerkracht van het kind dat wordt besproken is ook altijd aanwezig. Ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging om bij de bespreking aanwezig te zijn. Ouders/verzorgers krijgen voorafgaand aan de Begeleidingscommissie altijd inzage in het Dossier & Doelen van hun kind.

Het MDO adviseert over de aanpak van een probleem. Zij kan ook een onderzoek laten uitvoeren of ouders/verzorgers verwijzen naar andere instanties voor begeleiding of onderzoek.