We vinden een goede samenwerking met ouders erg belangrijk. Het heeft een positieve invloed op de betrokkenheid, het welbevinden, de motivatie en daarmee het schoolsucces van het kind. Het belangrijkste middel is het voeren van gesprekken met elkaar. Kennis en adviezen kunnen worden uitgewisseld en er wordt tijdens een gesprek gewerkt aan een gelijkwaardige band tussen ouders en leerkrachten. In elk geval spreken groepsleerkracht en ouder(s)/verzorger(s) elkaar ten minste drie keer per jaar: aan het begin van het schooljaar bij het ouder-vertelgesprek en daarna twee keer bij het ontwikkelgesprek.

  1. Het ouder-vertel-gesprek; in de tweede schoolweek worden alle ouders van onze leerlingen uitgenodigd voor een kort tienminutengesprekje, waarbij altijd een vaste agenda wordt gehanteerd. Ouders krijgen zo de kans om in tien minuten alles wat ze willen vertellen over hun kind te delen met de leerkracht. Daarnaast kunnen ouders tijdens dit gesprek kennis maken met de (nieuwe) leerkracht. Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend, wij verwachten dat alle ouders op gesprek komen.
  2. De oudergesprekken; twee keer per jaar bespreken de leerkrachten samen met de ouders het Dossier & Doelen van hun kind, alsmede het ontwikkelperspectief. Deze gesprekken vinden altijd plaats na de herfst- en voorjaarsvakantie.
Naast deze vaste communicatiemomenten maken wij eveneens gebruik van de maandelijke nieuwsbrief, onze website, thema-ouderavonden etc.