Extra hulp / Remedial teaching (RT)

Op de Pastoor van Arsschool proberen we kinderen zo te begeleiden dat ze een zo optimaal mogelijke ontwikkeling doormaken, passend bij de mogelijkheden van het kind. In de stamgroep én in niveaugroepen wordt het onderwijs zoveel als mogelijk aangepast aan de onderwijsbehoefte van het kind. Soms is dit niet genoeg en heeft een kind specifieke hulp nodig. Kinderen kunnen dan in aanmerking komen voor extra hulp bijvoorbeeld op het gebied van rekenen, spelling of lezen. Het kind kan dan een periode extra instructie krijgen, buiten de groep, individueel of in een klein groepje, waarna het weer kan aansluiten in een (niveau)groep. Ook kan er onderzoek worden gedaan bijvoorbeeld naar welke strategieën een kind hanteert bij begrijpend lezen, waarna het met adviezen en wat extra oefening in de groep weer verder kan.

Ook kan het kind extra hulp krijgen op het gebied van werkhouding of gedrag. Zo kunnen kinderen in een klein groepje oefenen met de sociale vaardigheden of hulp krijgen bij het plannen en organiseren van werk, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Binnen onze school zijn drie onderwijsassistenten aanwezig die deze extra hulp bieden aan onze leerlingen.