Contacten met ouders/verzorgers, andere scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, scholings- en begeleidingsinstellingen en de jeugdhulpverlening zijn noodzakelijk om onderwijs van een kwalitatief hoog niveau te kunnen leveren. Zo onderhoudt onze school nauw contact met:

Instanties voor jeugdhulpverlening zijn hierbij van groot belang. Zo is er vanuit school regelmatig overleg rond leerlingen met instanties als:

Centrum Autisme, Jeugdformaat, de Banjaard Youz (voorheen de Jutters), Rio, Impegno, BOBA, Groei, Centrum Jeugd en Gezin, Leerplicht of Veilig Thuis.

Timo Dak, instelling met betrekking tot voor- en naschoolse opvang.

Binnen het netwerk met scholen uit ons stadsdeel nemen we op directie- en IB-niveau deel aan het stadsdeeloverleg.

Medewerkers van het HCO en het CJG (schoolarts of schoolverpleegkundige).

VO-scholen die van belang zijn voor de doorstroom van onze leerlingen, zoals het College St. Paul, het Wellant College Madestein, Maris Kijkduin en Praktijkschool de Poort. Er is, naast het reguliere BOVO-overleg, regelmatig contact tussen de directeur en de schoolverlaterscoördinator en de medewerkers van VO-scholen met betrekking de plaatsing of ontwikkeling van (oud) leerlingen van SBO Pastoor van Ars.